Ekologická výchova

"Příroda může existovat bez člověka, ale člověk bez přírody nikdy."


Koncepce ekologické výchovy

  • vést děti k poznávání přírody
  • vést děti k postupnému chápání elementárních vztahů a souvislostí mezi jevy a ději v přírodě i společnosti
  • vychovávat v dětech smysl pro krásu v přírodě a estetiku prostředí
  • vytvářet podmínky pro vznik správných mezilidských vztahů
  • vést k postupnému chápání významu přírody pro život člověka
  • vytvářet potřebu pečovat o přírodu a život v ní, chránit ji jako nepostradatelnou součást životního prostředí člověka


Prostředky ekologické výchovy

  • hra - tvořivé, námětové, s přírodním materiálem, didaktické
  • organizované činnosti - význam dodržování hygienických návyků, získávání návyků sebeobsluhy, udržování pořádku, úklid hraček, rozvoj smyslu pro estetiku prostředí, vytváření vztahu k přírodě ( literární texty, výtvarné umění, hudba )
  • vycházky do přírody - chování v přírodě, ochrana rostlin a živočichů, omezení pobytu v rušných ulicích
  • účast na programech ekologických center (Střevlík, Divizna, Čmelák )