Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Aktuality MŠ Kamarád

II. fáze zápisu do MŠ

SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ NA NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE (ZÁPIS).

pondělí 11. 5. 2020 – středa 13. 5. 2020

Nezapomeňte si zapsat registrační číslo přihlášky, seznam registračních čísel přijatých dětí bude 29. 5. zveřejněn podle § 183 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy.

Nová informace: Pro vydání lékařského potvrzení o očkování dítěte je nutné lékaře předem kontaktovat (tel., mailem). Pokud podáte žádost bez potvrzení lékaře, budete jej muset doložit dodatečně v termínu stanoveném ředitelkou školy na základě Usnesení o přerušení správního řízení.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy: vzbkshm
 2. emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem  
 3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou na adresu MŠ Kamarád, Dělnická 831/7, 460 06 Liberec, s označením obálky "Zápis do MŠ"
 4. do schránky školy – zezadu z ulice Hradební, brána bude otevřená, na rampě je schránka - opět v obálce  označením "Zápis do MŠ"
 5. osobní podání: po telefonické domluvě termínu, tak aby nedocházelo ke koncentraci žadatelů
 6. Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí a lékařským potvrzením o očkování také kopii rodného listu dítěte. V tomto případě Vám potvrdíme přijetí žádosti e-mailem.

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné dodržovat pokyny stanovené mateřskou školou a při podání předložit:

 • žádost,
 • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování, odevzdat můžete kopii, originál dodáte po přijetí.
 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce. Doklad o bydlišti rodičů, je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v občanském průkazu, doklad o pobytu dítěte na území města Liberce (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců). 

Preferujeme zápis bezkontaktní formou – neosobním způsobem.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Po 13. 5. 2020 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

VYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne:

 1. 5. 2020 po telefonické domluvě s ředitelkou školy v budově mateřské školy v kanceláři ředitelky.
Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.