Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Aktuality MŠ Kamarád

II. fáze zápisu do MŠ

SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ NA NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE (ZÁPIS).

pondělí 11. 5. 2020 – středa 13. 5. 2020

Nezapomeňte si zapsat registrační číslo přihlášky, seznam registračních čísel přijatých dětí bude 29. 5. zveřejněn podle § 183 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy.

Nová informace: Pro vydání lékařského potvrzení o očkování dítěte je nutné lékaře předem kontaktovat (tel., mailem). Pokud podáte žádost bez potvrzení lékaře, budete jej muset doložit dodatečně v termínu stanoveném ředitelkou školy na základě Usnesení o přerušení správního řízení.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy: vzbkshm
 2. emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem  
 3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou na adresu MŠ Kamarád, Dělnická 831/7, 460 06 Liberec, s označením obálky "Zápis do MŠ"
 4. do schránky školy – zezadu z ulice Hradební, brána bude otevřená, na rampě je schránka - opět v obálce  označením "Zápis do MŠ"
 5. osobní podání: po telefonické domluvě termínu, tak aby nedocházelo ke koncentraci žadatelů
 6. Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí a lékařským potvrzením o očkování také kopii rodného listu dítěte. V tomto případě Vám potvrdíme přijetí žádosti e-mailem.

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné dodržovat pokyny stanovené mateřskou školou a při podání předložit:

 • žádost,
 • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování, odevzdat můžete kopii, originál dodáte po přijetí.
 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce. Doklad o bydlišti rodičů, je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v občanském průkazu, doklad o pobytu dítěte na území města Liberce (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců). 

Preferujeme zápis bezkontaktní formou – neosobním způsobem.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Po 13. 5. 2020 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

VYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne:

 1. 5. 2020 po telefonické domluvě s ředitelkou školy v budově mateřské školy v kanceláři ředitelky.