Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Aktuality MŠ Kamarád

Začínáme nový školní rok

Vážení rodiče,

v úterý 1. září začínáme nový školní rok. Provozní doba mateřské školy bude od 6:30 do 17:00 hodin. Už se těšíme na všechny naše "kamarády".

Po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření  a doporučení, stanovila ředitelka MŠ na základě doporučení MŠMT podmínky pro provoz školy, které jsou závazné pro všechny zúčastněné.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost níže uvedeným opatřením:

A. Obecná kritéria

 1. Podmínky provozu a vnitřního režimu stanoví ředitel školy v souladu s metodickým materiálem vydaným MŠMT dne 24. 8. 2020 „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COViD-19 (dále jen „Manuál“).
 2. Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění. Tuto povinnost naplňujeme podle zákona o ochraně zdraví.
 3. S ohledem na současnou celosvětovou pandemii upozorňujeme, že žádné z následujících epidemiologických opatření nemohou zcela eliminovat možnost přenosu COVID-19 a vyloučit možnost nákazy touto nemocí v podmínkách mateřské školy.
 4. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo MZd.
 5. Zákonní zástupci jsou na začátku školního roku povinni aktualizovat své kontakty (telefonní čísla a e-maily) a pravidelně sledují aktuální zveřejňované informace na školním webu a na nástěnkách školy. Své mobilní telefony mají v provozu.
 6. Zákonný zástupce se zdržuje v areálu školy pouze nezbytně nutnou dobu pro předání a vyzvednutí dítěte. Dítě do školy přivádí jen jeden zákonný zástupce, zbytek rodiny zůstává mimo areál školy.
 7. Zákonný zástupce věnuje zvýšenou pozornost sledování zdravotního stavu dítěte, v případě zjištění příznaků virového onemocnění nemůže být dítě přijato do mateřské školy.
 8. Cesta do mateřské školy - Při cestě do mateřské školy a ze školy se všem zúčastněným doporučuje dodržovat obecná pravidla chování stanovená MZd.

B. Příchod do mateřské školy

 1. Do MŠ přivádí a odvádí dítě jeden zákonný zástupce (doprovod).
 2. Ihned po vstupu do šatny následuje dezinfekce rukou a dodržování respirační hygieny – uvítáme, pokud rodiče ochrání zdraví učitelek tím, že použijí roušku, děkujeme.
 3. Vstup do mateřské školy je omezen pouze na prostor vstupní haly a šatny, kde se doprovod dítěte zdržuje co nejkratší dobu.
 4. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do mateřské školy vstoupit.
 5. Dítě si ihned po vstupu do pobytových prostor (herna) umyje ruce teplou vodou a mýdlem s virucidním účinkem.
 6. Děti budou po dobu pobytu ve škole důsledně dodržovat osobní hygienu používáním virucidních mýdel a gelů na ruce. Děti budou vedeny k důsledné hygieně mytí rukou a dezinfekci rukou a to několikrát denně.
 7. Dětem je zakázáno nošení hraček z domova. Výjimku mají nově přijaté děti po dobu dvou měsíců.

C. Ranní zdravotní filtr

Po příchodu dítěte do MŠ bude probíhat pohledová preventivní ranní kontrola zdravotního stavu dítěte, zda nevykazuje příznaky virové COVID-19 či jiné infekce, tj. zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, vyrážka na chodidlech, průjem, zvracení, nauzea a zarudlé spojivky. Rodič počká na výsledek ranní kontroly, který bude proveden třídní učitelkou nebo jiným pověřeným zaměstnancem školy. Nikdo s příznaky infekce nesmí vstoupit do školy. Pro klasifikaci příznaků se využívá manuálu – viz naše webové stránky.

 

D. Alergie – prevence záměny příznaků

Pokud má dítě příznaky jako rýmu a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař z oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).

Při lékařsky nepotvrzené alergii (rýma, kašel), se bude během ranní kontroly tyto symptomy posuzovat jako možný příznak virového onemocnění a dítě nebude bez lékařského potvrzení do školy přijato.

 

E. Používání roušek

Rodič vybaví dítě do mateřské školy 2 ks podepsaných roušek v uzavřeném igelitovém sáčku na den pro případ, že se v MŠ vyskytne nákaza nebo se u dítěte projeví příznaky virózy a tyto roušky odevzdá třídní učitelce k uložení do sanitačního boxu.

Uvnitř budovy se mohou pohybovat děti i zaměstnanci bez roušky, rodiče v šatně i venkovních prostorách také, nestanoví-li ředitelka školy jinak, na základě změny na „Semaforu“, dle pokynů KHS. Pokud rodiče budou chtít ochránit svoji paní učitelku, mohou použít při vstupu do školy roušku.

Děti se v MŠ stravují běžným způsobem. Při vydávání stravy se dodržují zpřísněná hygienická pravidla na straně osob, které zajišťují přípravu a vydávání jídla. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

 

F. Podezření na výskyt onemocnění

 1. Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte s doprovodem – dítě není vpuštěno do pobytových prostor mateřské školy.
 2. Pokud dítě během pobytu v MŠ začne vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit je do jiné místnosti (k tomuto účelu určené izolace) s doprovodem pověřenou osobou a kontaktovat bezodkladně zákonného zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte z MŠ a doporučení telefonicky kontaktovat pediatra, který rozhodne o dalším postupu.
 3. Při zjištění příznaků bude dítěti nasazena jeho rouška a pověřený zaměstnanec použije také osobní ochranné pomůcky (rouška, rukavice ...)

Děkuji Vám za Vaši vstřícnost a odpovědný přístup.

Mgr. Marie Vrkoslavová, ředitelka školy

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.