Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Tělesná výchova

Pohyb a předškolní dítě


Pohyb je základní potřeba předškolního dítěte a nejdůležitějším prostředkem pro objevování světa. Pohyb je základní životní projev i základní biologická potřeba dítěte.
Dítě předškolního věku prochází velmi významným biologickým i fyziologickým vývojem. Omezení rozvoje pohybových dovedností může zpomalovat celkový vývoj dítěte a využití jeho psychického a intelektuálního potenciálu a může způsobit návyk špatných pohybových stereotypů, které si pak nese do celého života. Přeměna a náprava špatných pohybových stereotypů je složitá a vyžaduje soustavnou cílevědomou práci a především individuální přístup. Proto je tak důležitá prevence, ta se může týkat jak zařazování cílených cviků na udržování správné svalové rovnováhy, tak poskytování dostatečného prostoru a podmínek pro přirozené pohybové činnosti dětí. V MŠ, kde se řízené činnosti provádějí pravidelně je u dětí lepší úroveň osvojování základních pohybových stereotypů.
Pohybové činnosti a možnost tělesného zatěžování souvisí s tělesným vývojem. Po celé období dětství nejsou kosti osifikovány, proto nenutíme děti nosit těžká břemena. Pokud to děti nedělají samy, nenutíme je provádět visy a vzpory prosté. Visy a vzpory s oporou o nohy jsou naopak prospěšné pro posílení svalstva paží, trupu a nohou a pro pohyblivost páteře ( lezení, přelézání, podlézání, plazení, plížení apod. ) Sílu, která je nutná pro rozvoj celého těla,zvyšujeme především přirozenými pohyby nebo dynamickým cvičením, nikoli statickou zátěží ( svaly dětí obsahují více vody a tak nejsou ještě uzpůsobeny ke speciálnímu tréninku síly ).
Pro trénink srdce a cév by se dítě mělo mít možnost pohybovat dostatečně dlouho a intenzivně, případně by mělo být k těmto činnostem podněcováno ( hlavně méně aktivní děti!!!). Reakce na zátěž je již u předškolních dětí s pasivním způsobem života výrazně horší než u dětí s lepším pohybovým režimem.
Nutné je také pamatovat na přiměřené oblečení podle druhu činností, svlékat oděv před zátěží a oblékat po zpocení, aby děti neprochladly ( mají nízkou termoregulaci ).  Nevhodné je cvičení na boso ( chlad od podložky ), vhodné jsou například ponožky s protiskluzem.

Tělovýchovné pohybové činnosti se nejvíce dotýkají biologické oblasti RVP PV. Tyto činnosti jsou jediným možným prostředkem pro získávání potřebných kompetencí. Biologická podstata člověka je ale spojena s celým jeho vývojem a tak se i biologická oblast promítá do všech ostatních oblastí vzdělávání. V oblasti psychiky dítěte je motorika úzce spojena s jazykovou výchovou a logopedickou péčí, pohyb ovlivňuje rytmus řeči a správné dýchání. Pohybové aktivity mohou podporovat samostatné vyjadřování a komunikaci. Vytvářejí mnoho situací, kde se uplatňují myšlenkové procesy: rychlá schopnost analýzy, rozvoj fantazie a tvořivosti, řešení problémů, reaktivnost a rozšiřují poznatkovou sféru. V dalších oblastech děti pěstují své sebepojetí, sebedůvěru, sebevědomí, odvahu, rozvoj vůle a odpovědnosti. Jak postupně dozrává nervová soustava, zkvalitňuje se řada pohybových dovedností a děti již od 4 let mají dobré předpoklady úroveň dovedností zlepšovat. Zvládnutý pohyb přispívá k lepší funkci svalstva a vnitřních orgánů, k růstu a vývoji celého organismu. V neposlední řadě pomáhá předcházet vzniku civilizačních chorob ( špatné držení těla, nemoci srdce a dýchacích orgánů ).
Pro zlepšení tělesné zdatnosti je třeba pěstovat i aerobní zdatnost. Děti by se měly nejméně 3x týdně pohybovat v úrovni aerobního zatížení, tedy při frekvenci 160 tepů za minutu.Pokud děti nejsou omezovány dosahují při spontánních činnostech této intenzity dlouhodobě.Projev únavy a fyzické zatížení se projevuje rychlým a prohloubeným dýcháním ústy, zčervenáním obličeje, pocením. Toto je normální. Větší fyzická únava se projeví spíše zblednutím a ztrátou koordinace.
Prvním krokem je utváření podmínek k pohybu – prostorových, materiálních, organizačních a personálních.
Prostorové a materiální podmínky: využíváme prostor mateřské školy i školní zahrady ke spontánním i řízeným pohybovým aktivitám dětí. Pravidelně doplňujeme sportovní nářadí a náčiní.  S dětmi navštěvujeme pravidelně tělocvičnu Základní školy Dobiášova a saunu v objektu MŠ.
Organizace práce a metody řízení: Pohybové aktivity mají v průběhu dne mnoho forem od krátkých spontánních chvilek až k řízené tělesné výchově. Pravidelné cvičení na protažení všech svalových oblastí je zařazováno denně. Kombinace řízení individuálního, skupinového i hromadného může být velmi pozitivní. Do programu skupiny lze zařadit sledování individuálních cílů ( dítě bude raději cvičit s ostatními dětmi než samo ).  Pro spontánní pohybové činnosti je třeba dětem poskytnout optimální podmínky, které je budou podněcovat k pohybu ( dostatek náčiní a volný přístup k němu v MŠ i venku ).
Personální podmínky: Učitelka zásadně ovlivňuje podmínky pro pohybové aktivity dětí, záleží na jejím osobním postoji k pohybovým aktivitám dětí.

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.