Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Aktuality MŠ Kamarád

Vážení rodiče,

díky novému formuláři na ošetřovné nepotřebujete od školy potvrzení o uzavření. Na formuláři sami vyplníte prohlášení o uzavření zařízení, které dítě navštěvuje.  Stáhněte si formulář žádosti o dávku ošetřovného, který kombinuje prvky původní žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení a výkazu péče. Stačí vám tak vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář. Informace i formulář najdete na níže uvedeném odkazu.    Mgr. Marie Vrkoslavová

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Vážení rodiče,

děkuji Vám za dosavadní zodpovědný přístup k preventivím opatřením. Díky společnému úsilí Vás i všech zaměstnanců mateřské školy jsme se doposud vyhýbali karanténě a nemuseli jseme zavřít žádnou třídu. 

V návaznosti na dnešní nařízení vlády https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM Vám oznamuji, že od pondělí 1. 3. 2021 bude naše mateřská škola  včetně školní jídelny uzavřena do 21. 3. 2021. Pro rodiče, kteří budou chtít uplatnit nárok na ošetřovné, zveřejním v dohledné době odkaz na Žádost o ošetřovné v době uzavření školy.  Sledujte prosím i nadále naše webové stránky, kde budou paní učitelky připravovat   materiály k povinnému distančnímu vzdělávání "předškolákú"  i nepovinnému distančnímu vzdělávání mladších dětí. V době uzavření mateřské školy bude probíhat dezinfekce prostor školy a malířské a úklidové práce apod. Pro děti rodičů zaměstnaných v IZS bude péče o děti zajištěna v ZŠ a MŠ Barvířská Liberec a MŠ Motýlek, Liberec Broumovská.

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci i v této složite situaci. Mgr. M. Vrkoslavová

26. 2. 2021

 

Vážení rodiče, v létě bude naše mateřská škola uzavřena od 12. 7. 2021 do 13. 8. 2021. Pozor změna - oproti Harmonogramu ze září je uzavření MŠ o 1 týden zkráceno. Mgr. Marie Vrkoslavová

Vážení rodiče,

potvrzení o zaplacení školného za účelem slevy na dani na rok 2020 budete mít připravené k vyzvednutí ve své třídě nejpozději do12. 2. 2021. Sleva na dani se poskytuje pouze za zaplacené školné. Mgr. Marie Vrkoslavová

 

Vážení rodiče a milé děti,

přejeme vám klidný start do nového roku, ať je pro vás šťastný. Ať vám přinese více radostí než starostí a hlavně všem pevné zdraví. Těšíme se na spolupráci s vámi. Za všechny zaměstnance školy Marie Vrkoslavová

Vážení rodiče, děti a všichni, kdo jste se zapojili do naší tvořivé výzvy!

Všem Vám moc děkujeme za krásné výrobky, které jistě potěší nejednu dušičku v domově seniorů v Rochlicích, kam všechny tyto krásné věci poputují.

V minulých letech jsme klienty z domova chodili navštěvovat, zazpívali jsme si společně koledy, zarecitovali jsme jim. Vzhledem k současné pandemické situaci jsme tuto tradici nemohli uskutečnit, jsme proto nadšeni, že jim s Vaší pomocí můžeme vyjádřit radost jinak.

Vážení rodiče, prarodiče a přátelé,

protože letos nemůžeme naším zpěvem potěšit babičky a dědečky v domě seniorů v Rochlici, rádi bychom jim popřáli krásné Vánoce a poslali jim "vánoční dárky" od našich dětí, jako důkaz toho, že i v téhle době na ně myslíme. Proto vás prosíme, vyrobte  doma s dětmi nějaké vánoční drobnosti a přineste je do své třídy nejpozději do 11. 12. 2020. Z vašich i našich společných výrobků uspořádáme výstavu, kterou si prohlédnou všechny děti. Fotky z výstavy najdete na našem webu. V týdnu před Vánocemi pak všechny dárečky předáme do domu seniorů v Rochlici.

Děkujeme, že nám pomůžete rozdávat radost.

Vážení rodiče, milé děti,

vzhledem k pokračujícímu nouzovému stavu se bohužel nemohou konat naše tradiční adventní akce, jako jsou vánoční trhy, vánoční zpívání v domě seniorů, odpolední dílničky ani společné rozsvícení vánočního stromu. Můžete se ale těšit na každodenní předvánoční atmosféru dokreslenou rozsvícením našeho vánočního stromu.

Přejeme vám všem klidný advent a hlavně pevné zdraví. Kolektiv MŠ Kamarád

Vážení rodiče,

i v době prodloužení nouzového stavu zůstávají mateřské školy otevřené. Vzhledem k ochraně zdraví dětí i personálu žádám rodiče, kteří potřebují umístit dítě ve školce, aby vyhodnotili zdravotní stav svého dítěte a do školky přivedli pouze dítě zdravé, bez známek infekčního onemocnění. 

Děkuji, že nám tak pomůžete chránit děti i personál školy před nákazou.

Mgr. Marie Vrkoslavová

Vážení rodiče,

od 5. 10.  do 18. 10. 2020 je vyhlášen vládou ČR nouzový stav z důvodu pandemie COVID -19. Pro mateřské školy se stávající režim nemění. Znamená to, že platí pravidla stanovená ministerstvem zdravotnictví k 10. 9. 2020. Děkuji všem za jejich dodržování.

Mgr. Marie Vrkoslavová, ředitelka školy

Vážení rodiče, dle nařízení ministerstva zdravotnictví z 9. 9. je povinnost užití roušky ve všech vnitřních prostorách od 10.9. 2020. Prosíme, od čtvrtka 10. 9. 2020 použijte při vstupu do budovy Mateřské školy "Kamarád" roušku nebo jinou ochranu dýchacích cest a prosíme, dodržujte pravidlo 3 R ruce – rouška – rozestupy.

Děkujeme za Vaši spolupráci.

 

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás pozvat na třídní schůzky jednotlivých tříd:

Kopretinky a Berušky - v úterý 8. 9. 2020 v 16:00 hod.

Pampelišky, Sluníčka a Motýlci - ve čtvrtek 10. 9. 2020 v 16:00 hod.

Vzhledem k současné situaci prosíme o účast pouze jednoho zákonného zástupce. Vstup do vnitřních prostor školy pouze s rouškou!!

Pro rychlý a klidný průběh schůzek se prosím dostavte bez dětí.

Děkuji za pochopení. Mgr. Marie Vrkoslavová, ředitelka

Vážení rodiče,

v úterý 1. září začínáme nový školní rok. Provozní doba mateřské školy bude od 6:30 do 17:00 hodin. Už se těšíme na všechny naše "kamarády".

Po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření  a doporučení, stanovila ředitelka MŠ na základě doporučení MŠMT podmínky pro provoz školy, které jsou závazné pro všechny zúčastněné.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost níže uvedeným opatřením:

A. Obecná kritéria

 1. Podmínky provozu a vnitřního režimu stanoví ředitel školy v souladu s metodickým materiálem vydaným MŠMT dne 24. 8. 2020 „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COViD-19 (dále jen „Manuál“).
 2. Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění. Tuto povinnost naplňujeme podle zákona o ochraně zdraví.
 3. S ohledem na současnou celosvětovou pandemii upozorňujeme, že žádné z následujících epidemiologických opatření nemohou zcela eliminovat možnost přenosu COVID-19 a vyloučit možnost nákazy touto nemocí v podmínkách mateřské školy.
 4. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo MZd.
 5. Zákonní zástupci jsou na začátku školního roku povinni aktualizovat své kontakty (telefonní čísla a e-maily) a pravidelně sledují aktuální zveřejňované informace na školním webu a na nástěnkách školy. Své mobilní telefony mají v provozu.
 6. Zákonný zástupce se zdržuje v areálu školy pouze nezbytně nutnou dobu pro předání a vyzvednutí dítěte. Dítě do školy přivádí jen jeden zákonný zástupce, zbytek rodiny zůstává mimo areál školy.
 7. Zákonný zástupce věnuje zvýšenou pozornost sledování zdravotního stavu dítěte, v případě zjištění příznaků virového onemocnění nemůže být dítě přijato do mateřské školy.
 8. Cesta do mateřské školy - Při cestě do mateřské školy a ze školy se všem zúčastněným doporučuje dodržovat obecná pravidla chování stanovená MZd.

B. Příchod do mateřské školy

 1. Do MŠ přivádí a odvádí dítě jeden zákonný zástupce (doprovod).
 2. Ihned po vstupu do šatny následuje dezinfekce rukou a dodržování respirační hygieny – uvítáme, pokud rodiče ochrání zdraví učitelek tím, že použijí roušku, děkujeme.
 3. Vstup do mateřské školy je omezen pouze na prostor vstupní haly a šatny, kde se doprovod dítěte zdržuje co nejkratší dobu.
 4. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do mateřské školy vstoupit.
 5. Dítě si ihned po vstupu do pobytových prostor (herna) umyje ruce teplou vodou a mýdlem s virucidním účinkem.
 6. Děti budou po dobu pobytu ve škole důsledně dodržovat osobní hygienu používáním virucidních mýdel a gelů na ruce. Děti budou vedeny k důsledné hygieně mytí rukou a dezinfekci rukou a to několikrát denně.
 7. Dětem je zakázáno nošení hraček z domova. Výjimku mají nově přijaté děti po dobu dvou měsíců.

C. Ranní zdravotní filtr

Po příchodu dítěte do MŠ bude probíhat pohledová preventivní ranní kontrola zdravotního stavu dítěte, zda nevykazuje příznaky virové COVID-19 či jiné infekce, tj. zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, vyrážka na chodidlech, průjem, zvracení, nauzea a zarudlé spojivky. Rodič počká na výsledek ranní kontroly, který bude proveden třídní učitelkou nebo jiným pověřeným zaměstnancem školy. Nikdo s příznaky infekce nesmí vstoupit do školy. Pro klasifikaci příznaků se využívá manuálu – viz naše webové stránky.

 

D. Alergie – prevence záměny příznaků

Pokud má dítě příznaky jako rýmu a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař z oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).

Při lékařsky nepotvrzené alergii (rýma, kašel), se bude během ranní kontroly tyto symptomy posuzovat jako možný příznak virového onemocnění a dítě nebude bez lékařského potvrzení do školy přijato.

 

E. Používání roušek

Rodič vybaví dítě do mateřské školy 2 ks podepsaných roušek v uzavřeném igelitovém sáčku na den pro případ, že se v MŠ vyskytne nákaza nebo se u dítěte projeví příznaky virózy a tyto roušky odevzdá třídní učitelce k uložení do sanitačního boxu.

Uvnitř budovy se mohou pohybovat děti i zaměstnanci bez roušky, rodiče v šatně i venkovních prostorách také, nestanoví-li ředitelka školy jinak, na základě změny na „Semaforu“, dle pokynů KHS. Pokud rodiče budou chtít ochránit svoji paní učitelku, mohou použít při vstupu do školy roušku.

Děti se v MŠ stravují běžným způsobem. Při vydávání stravy se dodržují zpřísněná hygienická pravidla na straně osob, které zajišťují přípravu a vydávání jídla. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

 

F. Podezření na výskyt onemocnění

 1. Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte s doprovodem – dítě není vpuštěno do pobytových prostor mateřské školy.
 2. Pokud dítě během pobytu v MŠ začne vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit je do jiné místnosti (k tomuto účelu určené izolace) s doprovodem pověřenou osobou a kontaktovat bezodkladně zákonného zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte z MŠ a doporučení telefonicky kontaktovat pediatra, který rozhodne o dalším postupu.
 3. Při zjištění příznaků bude dítěti nasazena jeho rouška a pověřený zaměstnanec použije také osobní ochranné pomůcky (rouška, rukavice ...)

Děkuji Vám za Vaši vstřícnost a odpovědný přístup.

Mgr. Marie Vrkoslavová, ředitelka školy

 

Vážení rodiče,

v pondělí 31. 8. 2020 proběhne adaptační dopoledne pro nově nastupující děti a jejich rodiče v čase od 8 do 10 hodin. Vzhledem k současné situaci se akce může zúčastnit s dítětem jen jeden rodič (bez sourozenců). Nezapomeňte přinést vyplněné a podepsané formůláře, které jste dostali na schůzce). Účast není povinná, pokud se rozhodnete této možnosti využít, přihlaste se na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 28. 8. do 10 hodin, pokud jste tak již neučinili.

Těšíme se na vás, kolektiv MŠ Kamarád

Vážení rodiče,

děkujeme vám za spolupráci v tomto školním roce a přejeme vám i vašim dětem krásné léto a úžasnou dovolenou. Budoucím školáčkům přejeme hodně úspěchů ve škole a na ostatní kamarády se budeme těšit zase v září.

Kolektiv MŠ Kamarád

Vážení rodiče,

srdečně Vás zvu na schůzku, která se bude konat 1. 7. 2020 v 15 hodin ve třídě Kopretinek. Vzhledem k povaze schůzky se prosím, dostavte bez dětí. Schůzka bude probíhat ve vnitřním prostoru mateřské školy, nezapomeťe proto na roušku. Pokud jste ještě nepotvrdili svoji účast, učiňte tak do pondělí 29. 6.

Děkuji. Těším se na setkání. Mgr. Marie Vrkoslavová, ředitelka školy

Vážení rodiče, pokud nastupujete do školky poprvé po coronakrizi, nezapomeňte si přečíst článek "Obnovení provozu" v aktualitách a příslušnou směrnici v sekci Dokumenty. Obojí je stále platné. Vytiskněte si, prosím "Čestné prohlášení" ve výše uvedeném článku a přineste jej do školky již vyplněné a podepsané. Děkuji. Mgr. Marie Vrkoslavová, ředitelka školy

Nárok na ošetřovné ve výší 80 procent bude mít každý zaměstnaný rodič, který se rozhodne dítě do školy či školky neposlat, a to až do konce června.

Na výkazu péče, který získáte na webových stránkách ČSSZ (www.cssz.cz), vyznačíte důvody, proč dítě zůstává doma. Výkaz péče je ke stažení zde. Výkaz odevzdáte zaměstnavateli na přelomu května a června.

Důvody pro pobírání ošetřovného: ohrožení zdraví dítěte, ohrožení zdraví jiných osob,které žijí sdítětem v domácnosti, výrazné omezení kapacity výchovného zařízení, nastavení omezujících režimových opatření ve výchovném zařízení, výrazné omezení provozní doby výchovného zařízení, jiný závažný důvod.

Potřebuji potvrzení od lékaře? Ne, důvody dokládají rodiče.

Zdroj: Tisková zpráva MPSV

Vážení rodiče, uzavření mateřské školy o prázdninách zkracujeme na 4 týdny (od 20. 7. do 14. 8. 2020), vycházíme tak vstříc pracujícím rodičům. Z organizačních důvodů Vás prosíme  o nahlášení termínů, kdy budete školku v době jejího otevření potřebovat, nejpozději do 5. 6. 2020, jedním z níže uvedených způsobů.

1. Nahlásit osobně třídním učitelkám.

2. Napsat svůj požadavek na třídní e-mail, např. v případě, že v současné době do školky nechodíte.

Prázdninový provoz bude zajištěn v omezeném počtu tříd a paní učitelky se budou střídat, z důvodu čerpání řádné dovolené.

V případě potřeby umístění dítěte do náhradní školky v době uzavření naší mateřské školy, kontaktujte ředitelku školy nejpozději do 5. 6. 2020.

Děkuji. Mgr. Marie Vrkoslavová, ředitelka školy

Milí rodiče, poslední měsíce jste museli přizpůsobit svůj čas a energii tomu, abyste se mohli doma věnovat práci, sobě a hlavně svým dětem. Víme od většiny z Vás, že tento stav vnímáte jako příležitost trávit čas se svými blízkými, poznávat své děti a zaměřit se na tzv. opravdové hodnoty…., jsme si vědomy, že v reálu to není vůbec jednoduché. Nouzový stav nám všem testuje naši odolnost.

Co se dělo v MŠ po dobu jejího uzavření? Uklízelo se, dezinfikovalo se, paní učitelky se sebevzdělávaly mj. formou odborných webinářů, šily roušky pro potřebné, připravovaly na webové stránky jednotlivých tříd inspirace a návody jak v domácích podmínkách vzdělávat či zabavit vaše děti. Připravovaly si pedagogické, diagnostické a metodické materiály a vytvářely nové pomůcky pro další práci s dětmi. Pracovaly v improvizované třídě na ZŠ Ještědská, jež byla zřízena pro předškolní děti rodičů zaměstnaných v profesích integrovaného záchranného systému.

Co bude v následujících dnech nejdůležitější pro práci nás učitelek? Vytvořit dětem příjemné prostředí přes všechna omezení, která nás v následujících dnech čekají. Dělat maximum pro zachování pozitivní nálady, zvýšené hygieny a bezpečí. Jsme připraveny plynule navázat a pokračovat ve vzdělávání vašich dětí.

Těšíme se na Vás všechny.

Kolektiv MŠ Kamarád

Vážení rodiče,  v pondělí 18. 5. se budeme opět těšit na naše kamarády. Při vstupu do MŠ musíme dodržovat zvláštní opatření (omezený vstup do šatny, dezinfekce rukou, rozestupy před MŠ, ranní zdravotní filtr), proto prosím mějte časovou rezervu. Při prvním příchodu do školky předejte paní učitelce podepsané čestné prohlášení (viz Obnovení provozu), pro urychlení předání dítěte. Připravte předem své děťátko na to, že si opravdu nemůže vzít do školky svoji oblíbenou hračku ani plyšáčka. Nezapomeňte také na 2 čisté roušky v sáčku (podepsané), které předáte do sanitačního boxu paní učitelce pro případ použití při výskytu příznaků virového onemocnění. Počítejte s tím, že provoz MŠ je omezen od 7:00 do 16:00 hodin. 

Důsledným dodržováním všech opatření chráníte svou rodinu, ostaní děti i personál. Děkujeme. Kolektiv MŠ Kamarád

Aktuální informace - Poslanecká sněmovna schválila 13. 5. 2020 pozměňovací návrh, podle kterého budou mít nárok na ošetřovné nadále až do 30. června 2020 všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Návrh bude projednávat Senát.

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás informovat o obnovení provozu mateřské školy od pondělí 18. 5. 2020.

Po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření  a doporučení, stanovila ředitelka MŠ na základě doporučení MŠMT podmínky pro provoz školy, které jsou závazné pro všechny zúčastněné. Provozní doba školy bude dočasně upravena od 7:00 do 16:00 hodin.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost níže uvedeným opatřením:

1. Obecná kritéria - V souladu se znovuotevřením mateřských škol doporučuje MZ ČR ve spolupráci s MŠMT zohledňovat při rozhodování o návštěvě školy v souvislosti s ochranou zdraví obyvatel, zde dětí a zaměstnanců škol, zákonných zástupců a dalších osob žijících s nimi ve společné domácnosti, následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při  protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus,
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza),
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří dítě, zákonný zástupce nebo zaměstnanec školy, který osobně naplňuje alespoň jeden z bodů 2) – 8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte, v mateřské škole s tímto vědomím. S ohledem na současnou celosvětovou pandemii upozorňujeme, že žádné z následujících epidemiologických opatření nemohou zcela eliminovat možnost přenosu koronaviru COVID-19 a vyloučit možnost nákazy touto nemocí v podmínkách mateřské školy.

Před prvním vstupem do školy podepíše zákonný zástupce dítěte

 1. písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 2. písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) u dítěte či v rodině

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti osobní účast v mateřské škole umožněna. Čestné prohlášení si prosím vytiskněte a odevzdejte podepsané paní učitelce před Ranním zdravotním filtrem. Čestné prohlášení ke stažení zde.

2. Cesta do mateřské školy - Při cestě do mateřské školy a ze školy se všem zúčastněným doporučuje dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: zakrytí úst a nosu na veřejných prostranstvích a dodržení odstupů 2 m od ostatních osob.

3. Příchod do mateřské školy - Při příchodu nebude docházet ke shromažďování osob před školou; Zákonný zástupce dodrží při přivádění dítěte do mateřské školy odstup 2 m od ostatních osob. Pro všechny osoby nacházející se v areálu mateřské školy platí povinnost důkladného zakrytí úst a nosu. Do MŠ přivádí dítě jeden zákonný zástupce. V šatně se zdržují pouze dva zákonní zástupci. Ostaní čekají před vchodem s dodržováním rozestupů.

4. Dezinfekce - Před vstupem do šatny je umístěna virucidní dezinfekce v dávkovači, kterou dospělé osoby i děti musí použít po příchodu do mateřské školy. Děti budou po dobu pobytu ve škole důsledně dodržovat osobní hygienu používáním virucidních mýdel a gelů na ruce. Děti budou vedeny k důsledné hygieně mytí rukou mýdlem s virucidními účinky a to několikrát denně.

5. Ranní zdravotní filtr - Po příchodu dítěte do MŠ bude probíhat ranní zdravotní filtr – kontrola dítěte, zda nevykazuje příznaky virové COVID19 či jiné infekce, tj. zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, vyrážka na chodidlech, průjem, zvracení, nauzea a zarudlé spojivky. Rodič počká na výsledek ranního filtru, který bude proveden třídní učitelkou nebo jiným pověřeným zaměstnancem školy. Výsledek filtru bude u každého dítěte zapsán do protokolu (viz příloha č. 2), kde se bude evidovat i případná změna zdravotního stavu dítěte. Nikdo s příznaky infekce nesmí vstoupit do školy.
Alergie – prevence záměny příznaků
Jakmile rodiče sdělí učitelce, že dítě má alergii (vleklé rýmy, déletrvající kašel, opakující se sípavé dýchání, vznik kožních kopřivek nebo zvracení a průjem po  požití nějaké stravy či léku) musí být  přítomnost alergie prokázána tím, že je dítě odborně sledováno u lékaře, který má specializaci pro obor alergologie a klinické           imunologie. Přinese třídní učitelce lékařskou zprávu, která bude součástí dokumentace dítěte -posudek o zdravotním stavu dítěte.  Při lékařsky nepotvrzené alergii (rýma, kašel) se bude v ranním filtru jednat o možný příznak virového onemocnění a dítě nebude bez lékařského potvrzení do školky přijato.

3. Používání roušek Rodič vybaví dítě do mateřské školy min. 2 ks   podepsaných roušek na den pro případ, že se v MŠ vyskytne nákaza a tyto roušky odevzdá třídní učitelce k uložení do sanitačního boxu. V jedné roušce dítě přijde do školky a uloží si ji do sáčku a do svého boxu k odpolednímu použití. Dítě je způsobilé s rouškou manipulovat. Uvnitř budovy se mohou pohybovat děti i zaměstnanci bez roušky, nestanoví-li ředitelka školy s ohledem na výskyt rizikových faktorů mezi zaměstnanci jinak.

4. Pokud dítě během pobytu v MŠ začne vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit je do jiné místnosti a kontaktovat bezodkladně zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte z MŠ a kontaktování pediatra. O podezření informuje ředitelka školy spádovou hygienickou stanici. Ostatní děti ve skupině je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý stav indisponovaného dítěte.

5. Dětem je zakázáno nošení hraček z domova.  

6. Zákonný zástupce pravidelně sleduje aktuální zveřejňované informace na školním webu a na nástěnkách školy.

7. Zákonný zástupce je povinen sdělit mateřské škole aktuální telefonické spojení pro případ náhlého onemocnění dítěte.

8. Děti se v MŠ stravují běžným způsobem. Při vydávání stravy se dodržují zpřísněná hygienická pravidla na straně osob, které zajišťují přípravu a vydávání jídla. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

9. Úplata za předškolní vzdělávání a školské služby je vybírána obvyklým způsobem (za květen bude školné adekvátně kráceno).

Směrnici v plném znění najdete v následujících dnech v záložce Dokumenty. Ta je pro všechny zúčastněné závazná s platností od 18. 5. 2020.

Děkuji Vám za Vaši vstřícnost a odpovědný přístup.

Mgr. Marie Vrkoslavová, ředitelka školy

SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ NA NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE (ZÁPIS).

pondělí 11. 5. 2020 – středa 13. 5. 2020

Nezapomeňte si zapsat registrační číslo přihlášky, seznam registračních čísel přijatých dětí bude 29. 5. zveřejněn podle § 183 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy.

Nová informace: Pro vydání lékařského potvrzení o očkování dítěte je nutné lékaře předem kontaktovat (tel., mailem). Pokud podáte žádost bez potvrzení lékaře, budete jej muset doložit dodatečně v termínu stanoveném ředitelkou školy na základě Usnesení o přerušení správního řízení.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy: vzbkshm
 2. emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem  
 3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou na adresu MŠ Kamarád, Dělnická 831/7, 460 06 Liberec, s označením obálky "Zápis do MŠ"
 4. do schránky školy – zezadu z ulice Hradební, brána bude otevřená, na rampě je schránka - opět v obálce  označením "Zápis do MŠ"
 5. osobní podání: po telefonické domluvě termínu, tak aby nedocházelo ke koncentraci žadatelů
 6. Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí a lékařským potvrzením o očkování také kopii rodného listu dítěte. V tomto případě Vám potvrdíme přijetí žádosti e-mailem.

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné dodržovat pokyny stanovené mateřskou školou a při podání předložit:

 • žádost,
 • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování, odevzdat můžete kopii, originál dodáte po přijetí.
 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce. Doklad o bydlišti rodičů, je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v občanském průkazu, doklad o pobytu dítěte na území města Liberce (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců). 

Preferujeme zápis bezkontaktní formou – neosobním způsobem.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Po 13. 5. 2020 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

VYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne:

 1. 5. 2020 po telefonické domluvě s ředitelkou školy v budově mateřské školy v kanceláři ředitelky.