Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Vážení rodiče,

děkujeme vám za spolupráci v tomto školním roce a přejeme vám i vašim dětem krásné léto a úžasnou dovolenou. Budoucím školáčkům přejeme hodně úspěchů ve škole a na ostatní kamarády se budeme těšit zase v září.

Kolektiv MŠ Kamarád

Vážení rodiče,

srdečně Vás zvu na schůzku, která se bude konat 1. 7. 2020 v 15 hodin ve třídě Kopretinek. Vzhledem k povaze schůzky se prosím, dostavte bez dětí. Schůzka bude probíhat ve vnitřním prostoru mateřské školy, nezapomeťe proto na roušku. Pokud jste ještě nepotvrdili svoji účast, učiňte tak do pondělí 29. 6.

Děkuji. Těším se na setkání. Mgr. Marie Vrkoslavová, ředitelka školy

Vážení rodiče, pokud nastupujete do školky poprvé po coronakrizi, nezapomeňte si přečíst článek "Obnovení provozu" v aktualitách a příslušnou směrnici v sekci Dokumenty. Obojí je stále platné. Vytiskněte si, prosím "Čestné prohlášení" ve výše uvedeném článku a přineste jej do školky již vyplněné a podepsané. Děkuji. Mgr. Marie Vrkoslavová, ředitelka školy

Nárok na ošetřovné ve výší 80 procent bude mít každý zaměstnaný rodič, který se rozhodne dítě do školy či školky neposlat, a to až do konce června.

Na výkazu péče, který získáte na webových stránkách ČSSZ (www.cssz.cz), vyznačíte důvody, proč dítě zůstává doma. Výkaz péče je ke stažení zde. Výkaz odevzdáte zaměstnavateli na přelomu května a června.

Důvody pro pobírání ošetřovného: ohrožení zdraví dítěte, ohrožení zdraví jiných osob,které žijí sdítětem v domácnosti, výrazné omezení kapacity výchovného zařízení, nastavení omezujících režimových opatření ve výchovném zařízení, výrazné omezení provozní doby výchovného zařízení, jiný závažný důvod.

Potřebuji potvrzení od lékaře? Ne, důvody dokládají rodiče.

Zdroj: Tisková zpráva MPSV

Vážení rodiče, uzavření mateřské školy o prázdninách zkracujeme na 4 týdny (od 20. 7. do 14. 8. 2020), vycházíme tak vstříc pracujícím rodičům. Z organizačních důvodů Vás prosíme  o nahlášení termínů, kdy budete školku v době jejího otevření potřebovat, nejpozději do 5. 6. 2020, jedním z níže uvedených způsobů.

1. Nahlásit osobně třídním učitelkám.

2. Napsat svůj požadavek na třídní e-mail, např. v případě, že v současné době do školky nechodíte.

Prázdninový provoz bude zajištěn v omezeném počtu tříd a paní učitelky se budou střídat, z důvodu čerpání řádné dovolené.

V případě potřeby umístění dítěte do náhradní školky v době uzavření naší mateřské školy, kontaktujte ředitelku školy nejpozději do 5. 6. 2020.

Děkuji. Mgr. Marie Vrkoslavová, ředitelka školy

Milí rodiče, poslední měsíce jste museli přizpůsobit svůj čas a energii tomu, abyste se mohli doma věnovat práci, sobě a hlavně svým dětem. Víme od většiny z Vás, že tento stav vnímáte jako příležitost trávit čas se svými blízkými, poznávat své děti a zaměřit se na tzv. opravdové hodnoty…., jsme si vědomy, že v reálu to není vůbec jednoduché. Nouzový stav nám všem testuje naši odolnost.

Co se dělo v MŠ po dobu jejího uzavření? Uklízelo se, dezinfikovalo se, paní učitelky se sebevzdělávaly mj. formou odborných webinářů, šily roušky pro potřebné, připravovaly na webové stránky jednotlivých tříd inspirace a návody jak v domácích podmínkách vzdělávat či zabavit vaše děti. Připravovaly si pedagogické, diagnostické a metodické materiály a vytvářely nové pomůcky pro další práci s dětmi. Pracovaly v improvizované třídě na ZŠ Ještědská, jež byla zřízena pro předškolní děti rodičů zaměstnaných v profesích integrovaného záchranného systému.

Co bude v následujících dnech nejdůležitější pro práci nás učitelek? Vytvořit dětem příjemné prostředí přes všechna omezení, která nás v následujících dnech čekají. Dělat maximum pro zachování pozitivní nálady, zvýšené hygieny a bezpečí. Jsme připraveny plynule navázat a pokračovat ve vzdělávání vašich dětí.

Těšíme se na Vás všechny.

Kolektiv MŠ Kamarád

Vážení rodiče,  v pondělí 18. 5. se budeme opět těšit na naše kamarády. Při vstupu do MŠ musíme dodržovat zvláštní opatření (omezený vstup do šatny, dezinfekce rukou, rozestupy před MŠ, ranní zdravotní filtr), proto prosím mějte časovou rezervu. Při prvním příchodu do školky předejte paní učitelce podepsané čestné prohlášení (viz Obnovení provozu), pro urychlení předání dítěte. Připravte předem své děťátko na to, že si opravdu nemůže vzít do školky svoji oblíbenou hračku ani plyšáčka. Nezapomeňte také na 2 čisté roušky v sáčku (podepsané), které předáte do sanitačního boxu paní učitelce pro případ použití při výskytu příznaků virového onemocnění. Počítejte s tím, že provoz MŠ je omezen od 7:00 do 16:00 hodin. 

Důsledným dodržováním všech opatření chráníte svou rodinu, ostaní děti i personál. Děkujeme. Kolektiv MŠ Kamarád

Aktuální informace - Poslanecká sněmovna schválila 13. 5. 2020 pozměňovací návrh, podle kterého budou mít nárok na ošetřovné nadále až do 30. června 2020 všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Návrh bude projednávat Senát.

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás informovat o obnovení provozu mateřské školy od pondělí 18. 5. 2020.

Po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření  a doporučení, stanovila ředitelka MŠ na základě doporučení MŠMT podmínky pro provoz školy, které jsou závazné pro všechny zúčastněné. Provozní doba školy bude dočasně upravena od 7:00 do 16:00 hodin.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost níže uvedeným opatřením:

1. Obecná kritéria - V souladu se znovuotevřením mateřských škol doporučuje MZ ČR ve spolupráci s MŠMT zohledňovat při rozhodování o návštěvě školy v souvislosti s ochranou zdraví obyvatel, zde dětí a zaměstnanců škol, zákonných zástupců a dalších osob žijících s nimi ve společné domácnosti, následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při  protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus,
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza),
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří dítě, zákonný zástupce nebo zaměstnanec školy, který osobně naplňuje alespoň jeden z bodů 2) – 8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte, v mateřské škole s tímto vědomím. S ohledem na současnou celosvětovou pandemii upozorňujeme, že žádné z následujících epidemiologických opatření nemohou zcela eliminovat možnost přenosu koronaviru COVID-19 a vyloučit možnost nákazy touto nemocí v podmínkách mateřské školy.

Před prvním vstupem do školy podepíše zákonný zástupce dítěte

 1. písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 2. písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) u dítěte či v rodině

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti osobní účast v mateřské škole umožněna. Čestné prohlášení si prosím vytiskněte a odevzdejte podepsané paní učitelce před Ranním zdravotním filtrem. Čestné prohlášení ke stažení zde.

2. Cesta do mateřské školy - Při cestě do mateřské školy a ze školy se všem zúčastněným doporučuje dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: zakrytí úst a nosu na veřejných prostranstvích a dodržení odstupů 2 m od ostatních osob.

3. Příchod do mateřské školy - Při příchodu nebude docházet ke shromažďování osob před školou; Zákonný zástupce dodrží při přivádění dítěte do mateřské školy odstup 2 m od ostatních osob. Pro všechny osoby nacházející se v areálu mateřské školy platí povinnost důkladného zakrytí úst a nosu. Do MŠ přivádí dítě jeden zákonný zástupce. V šatně se zdržují pouze dva zákonní zástupci. Ostaní čekají před vchodem s dodržováním rozestupů.

4. Dezinfekce - Před vstupem do šatny je umístěna virucidní dezinfekce v dávkovači, kterou dospělé osoby i děti musí použít po příchodu do mateřské školy. Děti budou po dobu pobytu ve škole důsledně dodržovat osobní hygienu používáním virucidních mýdel a gelů na ruce. Děti budou vedeny k důsledné hygieně mytí rukou mýdlem s virucidními účinky a to několikrát denně.

5. Ranní zdravotní filtr - Po příchodu dítěte do MŠ bude probíhat ranní zdravotní filtr – kontrola dítěte, zda nevykazuje příznaky virové COVID19 či jiné infekce, tj. zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, vyrážka na chodidlech, průjem, zvracení, nauzea a zarudlé spojivky. Rodič počká na výsledek ranního filtru, který bude proveden třídní učitelkou nebo jiným pověřeným zaměstnancem školy. Výsledek filtru bude u každého dítěte zapsán do protokolu (viz příloha č. 2), kde se bude evidovat i případná změna zdravotního stavu dítěte. Nikdo s příznaky infekce nesmí vstoupit do školy.
Alergie – prevence záměny příznaků
Jakmile rodiče sdělí učitelce, že dítě má alergii (vleklé rýmy, déletrvající kašel, opakující se sípavé dýchání, vznik kožních kopřivek nebo zvracení a průjem po  požití nějaké stravy či léku) musí být  přítomnost alergie prokázána tím, že je dítě odborně sledováno u lékaře, který má specializaci pro obor alergologie a klinické           imunologie. Přinese třídní učitelce lékařskou zprávu, která bude součástí dokumentace dítěte -posudek o zdravotním stavu dítěte.  Při lékařsky nepotvrzené alergii (rýma, kašel) se bude v ranním filtru jednat o možný příznak virového onemocnění a dítě nebude bez lékařského potvrzení do školky přijato.

3. Používání roušek Rodič vybaví dítě do mateřské školy min. 2 ks   podepsaných roušek na den pro případ, že se v MŠ vyskytne nákaza a tyto roušky odevzdá třídní učitelce k uložení do sanitačního boxu. V jedné roušce dítě přijde do školky a uloží si ji do sáčku a do svého boxu k odpolednímu použití. Dítě je způsobilé s rouškou manipulovat. Uvnitř budovy se mohou pohybovat děti i zaměstnanci bez roušky, nestanoví-li ředitelka školy s ohledem na výskyt rizikových faktorů mezi zaměstnanci jinak.

4. Pokud dítě během pobytu v MŠ začne vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit je do jiné místnosti a kontaktovat bezodkladně zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte z MŠ a kontaktování pediatra. O podezření informuje ředitelka školy spádovou hygienickou stanici. Ostatní děti ve skupině je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý stav indisponovaného dítěte.

5. Dětem je zakázáno nošení hraček z domova.  

6. Zákonný zástupce pravidelně sleduje aktuální zveřejňované informace na školním webu a na nástěnkách školy.

7. Zákonný zástupce je povinen sdělit mateřské škole aktuální telefonické spojení pro případ náhlého onemocnění dítěte.

8. Děti se v MŠ stravují běžným způsobem. Při vydávání stravy se dodržují zpřísněná hygienická pravidla na straně osob, které zajišťují přípravu a vydávání jídla. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

9. Úplata za předškolní vzdělávání a školské služby je vybírána obvyklým způsobem (za květen bude školné adekvátně kráceno).

Směrnici v plném znění najdete v následujících dnech v záložce Dokumenty. Ta je pro všechny zúčastněné závazná s platností od 18. 5. 2020.

Děkuji Vám za Vaši vstřícnost a odpovědný přístup.

Mgr. Marie Vrkoslavová, ředitelka školy

SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ NA NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE (ZÁPIS).

pondělí 11. 5. 2020 – středa 13. 5. 2020

Nezapomeňte si zapsat registrační číslo přihlášky, seznam registračních čísel přijatých dětí bude 29. 5. zveřejněn podle § 183 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy.

Nová informace: Pro vydání lékařského potvrzení o očkování dítěte je nutné lékaře předem kontaktovat (tel., mailem). Pokud podáte žádost bez potvrzení lékaře, budete jej muset doložit dodatečně v termínu stanoveném ředitelkou školy na základě Usnesení o přerušení správního řízení.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy: vzbkshm
 2. emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem  
 3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou na adresu MŠ Kamarád, Dělnická 831/7, 460 06 Liberec, s označením obálky "Zápis do MŠ"
 4. do schránky školy – zezadu z ulice Hradební, brána bude otevřená, na rampě je schránka - opět v obálce  označením "Zápis do MŠ"
 5. osobní podání: po telefonické domluvě termínu, tak aby nedocházelo ke koncentraci žadatelů
 6. Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí a lékařským potvrzením o očkování také kopii rodného listu dítěte. V tomto případě Vám potvrdíme přijetí žádosti e-mailem.

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné dodržovat pokyny stanovené mateřskou školou a při podání předložit:

 • žádost,
 • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování, odevzdat můžete kopii, originál dodáte po přijetí.
 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce. Doklad o bydlišti rodičů, je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v občanském průkazu, doklad o pobytu dítěte na území města Liberce (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců). 

Preferujeme zápis bezkontaktní formou – neosobním způsobem.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Po 13. 5. 2020 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

VYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne:

 1. 5. 2020 po telefonické domluvě s ředitelkou školy v budově mateřské školy v kanceláři ředitelky.

Informace k 1. fázi zápisu nových dětí do MŠ

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

27. 4. 2020 – 10. 5. 2020

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat níže uvedenými způsoby v období vydávání žádostí, tj. ve výše uvedeném období.

 1. Elektronické vydání žádosti

Na internetové adrese: https://zapisyms.liberec.cz/
Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat zvolenou mateřskou školu, kontaktovat telefonicky a domluvit si termín:

 1. Vyzvednutí v mateřské škole
  V případě jakýchkoliv obtíží při práci v systému je na 4. 05. a 5. 5. 2020 stanoven termín pro vydávání žádostí v naší mateřské škole, ale pouze po telefonické domluvě s ředitelkou školy na tel. č. 731 411 513. Nezapomeňte si s sebou vzít průkaz pojištěnce (dítěte).

Podrobné informace včetně kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 najdete v záložce Dokumenty - Směrnice pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021.

 

Vážení rodiče,

pokud jste žádali o ošetřovné z důvodu uzavření mateřské školy, je vaší povinností vyplnit na konci měsíce formulář Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení a odevzat jej zaměstnavateli. Formulář je dostupný zde.

Pro rodiče budoucích prvňáčků.

Podat žádost o přijetí dítěte k povinnému základnímu vzdělávání jsou povinni zákonní zástupci (rodiče) všech dětí, které měly v tomto školním roce odklad školní docházky, dále dětí narozených do 31.8. 2014. Případně požádat o odklad školní docházky.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápis v Liberci se uskuteční jednotně v termínu 23. dubna 2020. Situace vyžaduje organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole. Proběhne tedy pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční. Dítěti je určena spádová škola podle adresy trvalého pobytu. V Liberci proběhne zápis elektronicky. Již 2 roky v našem městě funguje zápisový portálhttps://zapisyzs.liberec.cz/, kde naleznete vše potřebné včetně seznamu škol, průběhu přijímacího řízení a další důležité informace. Pro podávání elektronických žádostí bude portál zpřístupněn 6. dubna 2020. Termín uzávěrky je 22.4. 2020, přičemž na pořadí podávání žádostí nezáleží.

Více informací na internetové adrese: https://zapisyzs.liberec.cz/jak-zapis-probiha

nebo na stránkách ZŠ Dobiášova:

http://dobiasova.cz/images/PDF/2019_2020/20200325_prijmaci_rizeni.pdf 

nově na https://dobiasova.cz/clanek/84-aktuality/skolni-aktuality-a-uspechy/skolni-aktuality/75-dulezite-informace-k-zapisu-do-1-trid

Vážení rodiče a naše milé děti,

v této nelehké době pro vás paní učitelky připravují nabídku činností, nápady jak trávit společný čas, o čem si povídat, jak si zacvičit nebo co si vyrobit. Sledujte záložky jednotlivých tříd a bavte se snámi.

Přejeme vám pevné zdraví a veselou mysl. Jsme tu pro vás.

Kolektiv MŠ Kamarád

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření mateřské školy snižujeme úplatu za předškolní vzdělávání za měsíc březen. Více najdete v rubrice "Stravování".

Zatím nevíme, jak dlouho bude toto opatření trvat. Ve školce probíhá úklid a dezinfekce prostor. Těšíme se, až zase budeme moci přivítat naše děti.

Přejeme vám všem hlavně pevné zdraví. Kolektiv MŠ Kamarád

 

Formulář k ošetřovnému na dítě je: 
ke stažení zde - 1 rodič
ke stažení zde - převzetí dítěte jiným oprávněným

Případně napište požadavek na náš e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Obratem Vám potvrzení pošleme. 

Mgr. Marie Vrkoslavová

Vážení rodiče,

statutární město Liberec rozhodnutím krizového štábu zavírá své mateřské školy pro běžnou veřejnost.

S platností od úterý 17. března budou na dobu neurčitou k předškolnímu vzdělávání přebírány už jen děti rodičů těchto profesí:

-          zaměstnanci bezpečnostních sborů,

-          zaměstnanci obecní policie,

-          zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

-          zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb (zejména pak služeb sociální péče a služeb sociální prevence dle zák. 108/2006 Sb. zákon o sociálních službách),

-          zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

-          příslušníci ozbrojených sil.

Děti rodičů výše vytčených profesí se zatím budou scházet ve svých domovských mateřských školách, podle jejich celkového počtu je pak lze v dalších dnech dislokovat do menšího počtu škol.

Od středy 18. března nabídne statutární město Liberec  péči o děti předškolního a mladšího školního věku, maximálně však do věku 10 let. Půjde ale jen opět o děti rodičů výše vybraných profesí.

Základnou pro ně bude ZŠ Ještědská počínaje 8:00 hod. Minimálně první den musejí své děti přímo ve škole předat rodiče, to je podmínkou!

Děti musí mít s sebou (samozřejmě vše řádně označené):

 • 2 svačiny
 • dostatek pití
 • přezuvky (bačkůrky)
 • přiměřené oblečení (i na ven – např. přechod v nutných případech mezi pavilony venkovní částí areálu školy)

Vstup do pavilonu bude zřetelně označen. Při přejímání dětí budou 1. den (18.3.) přítomny  zástupkyně odboru sociální péče SML, které budou evidovat údaje o dětech a rodičích (např. alergie, sdělení profese atp.). Ochranné a desinfekční prostředky zajišťuje krizové oddělení SML a dle jejich sdělení budou ráno na škole k dispozici. Zpočátku bude péče o předškolní děti zajištěna pedagogy MŠ Hvězdička.

Stravování (oběd) poskytne p. Vaníčková (Gastron).

Stále platí dříve sdělené, tzv. ranní filtr, skupiny do 15 dětí.

 

Mgr. Marie Vrkoslavová, ředitelka školy

Vážení rodiče,

provoz MŠ není přerušen. Na základě zasedání krirového štábu LK se zavádějí tato opatření:

1) Předškolního vzdělávání se budou účastnit pouze děti, jejichž rodiče podepíší čestné prohlášení, že v posledních 14 dnech dítě ani rodiče nevycestovali do krizových oblastí, kterými jsou:  Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie, případně další dle aktuální situace

2) Důrazně doporučuji, aby se předškolního vzdělávání v době, kdy je vyhlášen nouzový stav, účastnily pouze děti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni a nemají možnost zajistit jiný způsob péče o děti. Rodiče pobírající aktivně rodičovský příspěvek (na MD) si ponechají děti doma. Rodiče pečující o dítě školou povinné si ponechají doma i mladšího sourozence.

3) Učitelky budou provádět ve školce při ranním přejímání dětí tzv. zdravotní filtr, který opravňuje ředitelku školy nepřijmout v daný den do školky dítě, které vykazuje zjevné znaky jakéhokoli onemocnění vč. zvýšené teploty, rýmy či kašle. Do MŠ budou chodit pouze děti zcela zdravé!!

4) Důrazně žádáme rodiče dětí, kteří se vrátili ze zahraničí z rizikových oblastí, aby dodržovali státem vydaná nařízení a stanovenou karanténu.

Cílem uvedených opatření je ochrana zdraví všech dětí a personálu mateřské školy. Pokud nastane situace, že onemocní některý ze zaměstnanců školy, bude škola uzavřena.
Mimořádná opatření jsou účinná ode dne 16. 3. 2020 do odvolání po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR. S vývojem situace může dojít k dalším omezovacím opatřením.

Velice děkuji za pochopení a vaši vstřícnost.

Datum: 13. 3. 2020,                                  Mgr. Marie Vrkoslavová, ředitelka školy

Vážení rodiče,

po vyhlášení preventivních opatření vlády ČR, bych vás chtěla informovat o tom, že v současné době se mateřských škol povinnost uzavření netýká. 

Pokud by došlo ke změně, budu o tom informovat na našich stránkách.

Mgr. Marie Vrkoslavová  10. 3. 2020 11:30

 

Oznamujeme, že po projednání se zřizovatelem bude MŠ uzavřena v době letních prázdnin od 20. 7. do 28. 8. 2020.

Děkujeme za laskavé pochopení.

Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy pro rok 2020/21 proběhne v úterý 12. května 2020. Můžete využít dne otevřených dveří a přijít se k nám podívat ve čtvrtek odpoledne 2. 4. 2020.Těšíme se na vás a vaše děti. Kolektiv MŠ Kamarád

Tato informace se netýká dětí, které již naši školku navštěvují.

Vážení rodiče,

potvrzení o výši vynaložených výdajů za "školné" pro účely uplatnění slevy na dani za zdaňovací období roku 2019, budete mít připraveno k vyzvednutí koncem ledna, nejpozději začátkem února u paní učitelky ve své třídě.

Přeji vám všem klidný začátek roku 2020 a těším se na spolupráci.                                      Mgr. Marie Vrkoslavová

 

 

Nový rok zahajujeme ve čtvrtek 2. 1. 2020, prosíme nahlaste do 19. 12. přítomnost vašich dětí paní učitelce ve třídě (čtvrtek 2. 1. a pátek 3. 1.). Děkujeme

Vážení rodiče,

děkujeme vám za celoroční spolupráci a přejeme vám Vánoce plné pohody,  lásky a  společné radosti, vánoční čas prozářený veselým smíchem vašich dětí a v novém roce 2020 pevné zdraví, hodně štěstí a spoustu lásky.    

Kolektiv zaměstnanců MŠ Kamarád

Vanoce 2019

 

Ve středu 18. 12. dopoledne navštívíme s dětmi výstavu betlémů v Kostele svatého Jana Křtitele v Liberci - Rochlicích. Přijďte si s námi zazpívat vánoční koledy (v 10:30 hod.).

Letošní vánoční trhy byly opravdu bohaté. Stoly se prohýbaly pod náporem výrobků, které lahodily oku i chuťovým buňkám.
Rádi bychom ještě jednou poděkovali Vám všem, kteří jste doma tvořili i Vám, kteří jste přišli a nakoupili si.

Vážení rodiče, prarodiče a milé děti, děkujeme všem, kteří s námi strávili adventní podvečer, přišli si zazpívat s dětmi vánoční koledy, ochutnat dobroty z naší kuchyně, vyfotit se s živým betlémem a užít si předvánoční atmosféru s anděly. Děkujeme také za krásné výrobky na náš jarmark a poděkování patří také všem, kteří si u nás nakoupili vánoční děkorace či dobroty.

Děkujeme.
Přejeme vám všem klidný advent.
Kolektiv MŠ Kamarád

Fotografie z rozsvícení Vánočního stromu - zde

Fotografie z rozsvícení Vánočního stromu - zde

 

Strana 1 z 2