Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Projekt v rámci podpory z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004115

Projekt je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a na spolupráci s rodiči dětí. Termín realizace je stanoven na období od 1. 2. 2017 – 31.1.2019 a je financován ze státního rozpočtu a z ESF.