Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7. příspěvková organizace, IČ: 72742585

Aktuality MŠ Kamarád

Projekt v rámci podpory z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II“, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013910

Projekt je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, na rozvoj čtenářské, matemtické, polytechnické a pohybové pregramotnosti a na spolupráci s rodiči dětí. Termín realizace je stanoven na období od 1. 7. 2019 – 30. 6. 2021 a je financován ze státního rozpočtu a z ESF. Projekt byl prodloužen do 31. 12. 2021.

Projekt Kamaradi

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012414

Cílem projektu je zajištění metodické i technické podpory pro využití a integraci digitálních technologií do výuky a do chodu MŠ prostřednictvím nově vytvořeného vzdělávacího programu Naše školička je pilná jako včelička pro vedení a pedagogické pracovníky škol. Program bude rozvíjet digitální kompetence pedagogů mateřských škol dle definic Evropského rámce pro digitální kompetence pedagogů DigCompEdu.

Tohoto projektu se účastníme jako partnerská škola bez finančních dotací.

Nase skolicka je pilna jako vcelicka

Projekt v rámci podpory z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004115

Projekt je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a na spolupráci s rodiči dětí. Termín realizace je stanoven na období od 1. 2. 2017 – 31.1.2019 a je financován ze státního rozpočtu a z ESF.